REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ AL

ASOCIAŢIEI DESENĂM VIITORUL TĂU

Nr. 119/15.10.2014

 

Art. 1 DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament de Ordine Interioară reglementează organizarea şi  desfăşurarea activităţii interne în cadrul Asociaţiei DESENĂM VIITORUL TĂU.

Dispoziţiile sale sunt obligatorii atât pentru organele de conducere ale Asociaţiei, cât şi pentru membrii acesteia, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, pe bază de convenţii civile sau de colaboratori.

 

Art. 2 CALITATEA DE MEMBRU

1) Conform art. 7 din Statut:

(1) Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, apartenenţă politică  sau  credinţă  religioasă, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu a suferit condamnări penale definitive;

b) nu este membru al altor organizaţii – persoane juridice de drept public sau privat – ale căror scopuri şi activităţi vin în contradicţie cu scopurile Asociaţiei.

(2) Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândește în următoarele condiții:

a) se depun la Secretariatul Asociației, în format fizic sau electronic următoarele documente:  – copie după act de identitate;  – scrisoare de intenție;

– Curriculum Vitae;

– Adeziunea.

b) dosarul depus va fi soluționat în maxim 5 zile de la data înregistrării, urmând ca solicitantul să primească în maxim 10 zile calendaristice un răspuns în acest sens.

(3) Toţi membrii Asociaţiei sunt egali în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor faţă de Asociaţie.

2) Membrul admis este obligat să se informeze cu privire la Statutul și Regulament de Organizare și Funcționare a Asociației Desenăm Viitorul Tău disponibile pe site-ul asociației www.desenamviitorul.ro;

3) Pierderea calității de membru este prevăzută în articolul 9 din Statut;

4) Drepturile și îndatoririle membrilor sunt prevăzute în articolele 10 și 11 din Statut;

5) Calitatea de membru este prevăzută în articolul 12 din Statut.

 

Art. 3 COTIZAŢIA

Distribuția cotizațiilor (conform ORDIN Nr. 118/15.10.2014, privind modificarea cotizației) este următoarea:

a.         membrii 5 lei/lună;

b.         Secretar General 20 lei/lună;

c.         Manageri Departamente 15 lei/lună;

d.         Coordonator Voluntari 15 lei/lună

e.         Vicepreședinte 25 lei/lună;

f.         Președinte 50 lei/lună.

Plata se face până la data de 15 a lunii în curs prin virament bancar  sau numerar la Vicepreședintele Asociaţiei). La plata sumei, aceasta trebuie declarată explicit ca fiind cotizaţie şi precizată perioada pentru care se plăteşte (de ex. “cotizaţie Asociaţia DESENAM VIITORUL TĂU pentru luna iulie”). Orice sumă suplimentară este considerată donaţie şi trebuie depusă în cont, și nu numai, printr-o nouă operaţiune (de ex. “donație Asociaţia DESENAM VIITORUL TĂU”), separat faţă de cotizaţie.

 

Art. 4 CONSILIUL DIRECTOR

1) Conform art. 37 – 38 din Statut, Consiliul Director este organul executiv/administrativ al Asociaţiei şi este compus din Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar General, Coordonator de Voluntari și Managerii de Departament.

2) Consiliul Director este desemnat pe o durată de 4 ani conform articolului 39, alin. (1) din Statut;

3) Atribuțiile Consiliului Director sunt prevăzute în articolul 40 din Statut;

4) Consiliul Director se întruneşte în baza articolului 41 din Statut;

5) Pierderea calității de membru în Consiliul Director este prevăzut în articolul 42 alin (1) din Statut.

6) După expirarea mandatului Consiliului Director, membrii următorului Consiliu Director vor fi aleşi în cadrul Adunării Generale conform articolului 37. Membrii care doresc să facă parte din Consiliul Director vor transmite Secretarului Asociaţiei o notificare scrisă în acest sens (inclusiv e-mail). Notificarea va cuprinde funcţia la care candidează și anexat un plan de management privind dezvoltarea asociației pentru următorul mandat. Consiliul Director în funcţiune va alcătui o listă de aspiranţi la Consiliul Director (inclusiv membrii Consiliul Director în funcţiune, dacă aceştia doresc să continue activitatea, indicând funcţia la care candidează). În cadrul Adunării Generale, respectivele persoane vor fi votate pe rând – întâi Preşedintele, apoi Vicepreşedintele, iar la urmă Secretarul General. În cazul unei egalităţi, imediat după numărarea voturilor se organizează un nou tur de scrutin, numai cu cele două persoane implicate. Dacă egalitatea se menţine, se trage la sorţ. Votul va fi secret. Persoanele care întrunesc cele mai multe voturi pentru funcţia la care au candidat vor fi alese în cadrul Consiliului Director. În cazul în care un membru al Asociaţiei sesizează vreo încălcare a atribuţiilor sau vreun abuz din partea membrilor aleşi ai Consiliului Director, aceştia din urmă vor oferi explicaţii în cadrul Adunării Generale. Dacă membrii Asociaţiei nu acceptă explicaţiile prezentate, considerând că respectivul membru al Consiliului Director aduce atingere imaginii şi bunurilor Asociaţiei, aceştia vor semna o petiţie pentru alegeri anticipate. Alegerile se vor organiza numai în cazul în care petiţia este semnată de către cel puţin 50% din membrii. Dacă se îndeplinesc condiţiile pentru o Adunare Generală extraordinară, aceasta se convoacă de către Consiliul Director sau de cel puţin 1/2 din numărul membrilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii prin înştiinţări scrise (inclusiv e-mail) sau telefonice (conform art. 8 din prezentul Regulament). Decizia de excludere/menţinere a respectivului membru al Consiliului Director se va lua cu o majoritate simplă din voturile membrilor prezenţi. În cazul excluderii unui membru al Consiliului Director, ceilalţi membri vor propune un interimar pentru funcţia respectivă. În cazul excluderii tuturor membrilor ai Consiliului Director, se vor numi interimari pentru toate funcţiile şi se vor începe pregătirile pentru alegeri anticipate.

 

Art. 5 MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR

1) PREŞEDINTELE

Preşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) Reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;

b) Coordonează activitatea Consiliului Director;

c) Prezidează Adunarea Generală și Consiliul Director;

d) Propune proiecte, programe și activități în vederea îndeplinirii scopului Asociaţiei;

e) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine.

În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, Vicepreşedintele exercită atribuţiile acestuia. Preşedintele Asociaţiei îşi poate delega funcţia oricărui membru din asociație pe o perioadă limitată.

2) VICEPREŞEDINTELE

Vicepreşedintele Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) În lipsa Preşedintelui Asociaţiei, îl înlocuieşte pe acesta, îndeplinindu-i toate atribuţiile dacă nu a existat o altă propunere din partea președintelui;

b) Răspunde de problemele stabilite de Consiliul Director şi prezintă situaţia Asociaţiei în cadrul şedinţelor Consiliului Director;

c) Este responsabil de strângerea cotizației lunare;

d) Arhivează și colectează actele financiare ale asociației;

e) Propune un calendar de activităti și proiecte pentru urmatorul an calendaristic;

f) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine.

3) SECRETARUL GENERAL

Secretarul General al Asociaţiei are următoarele atribuţii:

a) Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Adunării Generale şi ale Consiliului Director;

b) Organizează alegerile în cadrul Adunării Generale și a Consiliului Director;

c) Organizează concursul privind alegerea managerilor de departament și a Coordonatorului de Voluntari;

d) Gestionează registrul de intrări și ieșiri a asociației;

e) Redactează, înregistrează și arhivează toate hotărârile, deciziile și alte documente anexă ale asociației Desenăm Viitorul Tău;

f) Pregătește ordinea de zi a fiecări întâlniri de lucru/ședintă a Adunării Generale și a Consiliului Director și întocmește convocatorul;

g) Informeză prin email, telefon sau alte canale de comunicare cu privire la conținutul convocatorului;

h) Coordonează Sistemul de Evaluare a Membrilor Asociației;

i) Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine.

Secretarul General al Asociaţiei îşi poate delega funcţia oricărui membru al Consiliului Director sau al Asociaţiei, pe o perioadă limitată.

În activitatea de organizare a alegerilor, pentru asigurarea transparenţei, Secretarul General va beneficia de sprijinul unui număr de cel puţin 2 membri ai Asociaţiei, propuşi de către Preşedinte şi Vicepreşedinte. Activitatea este voluntară, neconstituind o obligativitate pentru membrii Asociaţiei.

4) MEMBRI CONSULTATIVI – MANAGERI DEPARTAMENTE

Managerii de departament sunt aleși prin concurs de către Consiliul Director conform articolului 38 alin. (4).

Departamentele care funcționează în subordinea Asociației Desenăm Viitorul Tău sunt:

(a) Departamentul Programe și Proiecte;

(b) Departamentul Comunicare și PR;

(c) Departamentul Cercetare și Strategii.

(A) DEPARTAMENTUL PROGRAME ȘI PROIECTE are următoarele atribuții:

(1) elaborează programe și proiecte în concordanță cu scopul asociației și supune spre aprobare Consiliului Director;

(2) asigură implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor și proiectelor asociației;

(3) iniţiază şi organizează schimburi de experienţă, dezbateri, simpozioane şi alte tipuri de acţiuni prevăzute în articolul 15 din statut;

(4) elaborează calendarul anual de proiecte proprii şi/sau în parteneriat şi organizează, după caz, proiecte proprii şi sau parteneriat în cadrul programelor gestionate, în limita bugetului aprobat;

(5) prezintă conducerii Asociaței Desenăm Viitorul Tău propuneri pentru încheierea de protocoale/parteneriate cu structuri guvernamentale şi neguvernamentale în vederea îndeplinirii scopului propus;

(6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi a sarcinilor care îi revin, colaborează cu toate departamentele funcţionale furnizoare sau beneficiare de  informaţii spccifîce domeniului său de activitate din cadrul Asociației;

(7) îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine;

(8) Se subordonează Vicepreședintelui.

(B) DEPARTAMENTULUI DE COMUNICARE ȘI PR are următoarele atribuții:

(1) gestionarea imaginii Asociației în concordanță cu strategia de comunicare şi relații publice stabilite la nivelul acesteia;

(2) asigurarea respectării elementelor de identitate ale Asociației;

(3) asigurarea relației cu celelalte departamente din cadrul Asociației;

(4) identificarea temelor de comunicare şi elaborarea mesajelor asociației;

(5) elaborarea materialelor de comunicare internă și externă (scrisori, pliante, buletine informative, etc.);

(6) monitorizarea presei şi realizarea bazei de date;

(7) realizarea fișierelor de presă;

(8) scrierea comunicatelor de presă;

(9) organizarea conferințelor de presă;

(10) elaborarea dosarului de presă al fiecărui eveniment;

(11) administrarea canalelor de comunicare (site, facebook, newsletter, etc.);

(12) elaborează strategia de comunicare a asociației;

(13) îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine;

(14) se subordonează Vicepreședintelui.

(C) DEPARTAMENTULUI CERCETARE ȘI STRATEGII are următoarele atribuții:

(1) colectează informații și prezintă propuneri de studii şi cercetări în vederea fundamentării politicilor, strategiilor şi programelor în îndeplinirea scopului asociației;

(2) realizează şi publică rapoarte, studii și orice alt document prevăzut în articolul 15 din Statut.

(3) face recomandări privind viitoarele programe și proiecte pentru departamentul de programe și proiecte.

(4) pune la dispozitia departamentelor resurse informaționale;

(5) realizează materiale pentru site-ul resursă www.tineriiviitorului.ro;

(6) elaborează strategii de dezvoltare organizațională în raport un instituțiile statului;

(7) afilierea la organisme internaționale și nu numai pentru îndeplinirea scopului asociației;

(8) prezintă perspective internaționale în domeniul programelor de asistență socială;

(9) îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine;

(10) se subordonează Vicepreședintelui.

                                                      – COORDONATORUL DE VOLUNTARI

Coordonatorul de Voluntari este ales prin concurs și are următoarele atribuții:

a) respectă și aplică cu celeritate normele prevăzute în Legea 78/2014;

b) menține legătura cu Departamentul Programe și Proiecte în vederea selecției de voluntari pentru implementarea proiectelor derulate în cadrul asociației;

c) realizează contractele de voluntariat,  fișa de observație și monitorizare a activității voluntarilor;

d) întocmește fișa de protecție a voluntarilor;

e) instruiește voluntarii cu privire la structura, misiunea și activitățile asociației, precum și drepturile și responsabilitățile acestuia;

f) realizează, gestionează și actualizează registrul cu voluntarii asociației;

g) întocmește raportul final de activitate al voluntarilor;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din natura funcţiei pe care o deţine;

i) se subordonează Vicepreședintelui.

Art. 6 CENZORUL

Organul de control al Asociaţiei este Cenzorul.

Cenzorul supraveghează activităţile financiare ale Asociaţiei (activitatea de control a gestiunii patrimoniului şi activitatea economico-financiară).

Cenzorul poate solicita explicaţii pentru orice activitate financiară a Asociaţiei, persoanei sau organelor care s-a ocupat cu respectiva activitate. Persoana în cauză este obligată să-i asigure accesul la documentele solicitate.

 

Art. 7 ADUNAREA GENERALĂ

1) Conform articolului 24 din Statut, organul de conducere a Asociaţiei este Adunarea Generală și Consiliul Director.

2) Pentru îndeplinirea obiectivelor asociației se aplică Capitolul 6, Secțiunea 1 din Statutul asociației.

 

Art. 8 CĂILE DE COMUNICARE ÎNTRE MEMBRI

(1) Membrii Asociaţiei vor putea comunica prin prin e-mail/telefon. De asemenea, membrii îşi pot exprima opiniile/propunerile pe portalul www.desenamviitorul.ro, iar Consiliul Director poate elabora newslettere cu privire la activitatea Asociaţiei.

(2) Toate comunicările, notificările şi propunerile membrilor către Consiliul Director se fac în scris, fie prin e-mail, fie prin adresă semnată şi transmisă Secretarului.

(3) Procesele-verbale ale întâlnirilor se transmit membrilor fie prin e-mail, fie prin adresă semnată şi ştampilată.

 

Art. 9 FILIALE

Conform articolului 25 alin. (5) din Statut, Asociaţia poate deschide filiale.

 

Art. 10 ACTIVITĂŢI ÎN TEREN

Pentru a putea desfăşura o activitate în teren în numele Asociaţiei, membrul (sau membrii) Asociaţiei va prezenta respectiva activitate Consiliului Director şi va completa o fişă de activitate ţinută de Secretarul Asociaţiei, în care vor fi precizate:

a) Componenţa echipei;

b) Locul şi perioada deplasării;

c) Scopul deplasării;

d) Materialele Asociaţiei folosite (fişa de echipament va conţine lista materialelor, precum şi starea lor înainte şi după folosire).

La întoarcere, fişa se va completa cu descrierea activităţii desfăşurate. Consiliul Director validează acţiunea propusă şi componenţa echipei. Nicio acţiune nu se poate desfăşura fără avizul Consiliului Director. În lipsa acestui aviz, resposabilitatea revine fiecărui participant, individual, asociaţia nefiind responsabilă de urmările acţiunii. În astfel de situaţii nu pot fi folosite materialele Asociaţiei sau numele acesteia.

Nerespectarea prevederilor de mai sus constituie abatere disciplinară foarte gravă şi poate fi pedepsită cu excluderea din rândul membrilor.

Membrii participanţi sunt obligaţi să evite producerea unor accidente şi să ia toate măsurile pentru a-i ajuta pe cei care au fost victimele unor accidente. Fiecare activitate în teren va avea un şef de echipă, care hotărăşte programul activităţii. Acesta va fi desemnat de către cel puţin 2 membri ai Consiliului Director, ţinând cont de propunerile membrilor şi de tipul activităţii desfăşurate. Şeful de echipă va completa un proces-verbal, prin care se angajează să depună toate eforturile pentru a evita producerea unor accidente, punerea în pericol a vieţii sau integrităţii participanţilor, degradarea materialelor folosite ori desfăşurarea de activităţi care ar aduce atingere Asociaţiei sau membrilor acesteia.

 

 

Art. 11 MATERIALELE ASOCIAŢIEI

Materialele, echipamentele şi alte bunuri ale Asociaţiei pot fi folosite numai de către membrii Asociaţiei, persoanele încadrate cu contract de muncă sau de către membrii altor asociaţii similare, în cadrul unor activităţi de colaborare.

Bunurile pot fi folosite şi pentru nevoi personale ale membrilor Asociaţiei, fără ca aceştia să obţină vreun profit din activităţile desfăşurate, dar numai cu aprobarea Consiliului Director.

Consiliul Director va desemna o persoană care să aibă în grijă şi care să gestioneze bunurile Asociaţiei. Toţi membrii sunt obligaţi să întreţină materialele care le-au fost încredinţate. În cazul distrugerii voite sau a pierderii din neatenţie, acestea le pot fi imputate, după o analiză şi o hotărâre a Consiliului Director.

Bunurile folosite trebuie înapoiate după finalizarea activităţii pentru care au fost solicitate. Întârzierea nejustificată a predării echipamentului se pedepseşte prin avertisment, pentru o perioadă de peste 14 zile, putându-se ajunge la excluderea din asociaţie.

 

Art. 12 RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

Consiliul Director poate stabili acordarea de recompense membrilor care au o activitate cu rezultate deosebite (diplome, medalii, bunuri etc.).

Membrilor Asociaţiei care încalcă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, ale Statutului, normele de comportare civilizată în timpul activităţilor desfăşurate ori care prin activitatea lor aduc daune, de orice fel, Asociaţiei, li se aplică una dintre următoarele sancţiuni:

a)      Avertisment;

b)      Suspendare

c)      Excludere din asociaţie.

Încălcarea prevederilor Statutului şi ale Regulamentului de Ordine Interioară ale Asociaţiei, hotărârilor Consiliului Director şi Adunării Generale, deteriorarea voită a bunurilor Asociaţiei, punerea în pericol din neatenţie sau reavoinţă a vieţii şi integrităţii fizice a colegilor în cadrul activităţilor în teren ale Asociaţiei, nerespectarea deciziilor luate de către şeful echipei se sancţionează cu avertisment la prima abatere de orice fel, iar la a doua abatere de aceeaşi natură cu excludere.

Excluderea se realizează conform prevederilor Statutului.

Hotărârea de sancţionare se ia doar în urma unei cercetări prealabile efectuate de către o persoană desemnată de Consiliul Director şi numai după o discuţie cu persoana în cauză. Dacă în urma convocării acesta refuză să se prezinte sau sa ofere informaţii privind fapta sa, sancţiunea se aplică fără îndeplinirea acestei formalităţi.

Sancţiunea trebuie aplicată în termen de cel mult 30 zile de la constatarea faptei, dar nu mai târziu de şase luni de la săvârşirea faptei.

Hotărârea de sancţionare poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare.

Contestaţia se soluţionează de către Consiliul Director în termen de cel mult 30 zile de la înregistrarea contestaţiei.

Hotărârea pronunţată de Consiliul Director este definitivă.

 

Art. 13 DISPOZIŢII FINALE

Prezentul Regulament de Ordine Interioară intră în vigoare la data adoptării sale de către Consiliul Direcor şi este obligatoriu pentru toţi membrii Asociaţiei, pentru persoanele încadrate cu contract de muncă, convenţii civile şi colaboratori.

Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea Consiliului Director sau a Adunării Generale. Modificările vor fi aduse la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate în cel mult două săptămâni de la adoptarea acestora.

 

SEMNĂTURI

PREȘEDINTE

Vișinel Costel BALAN

          VICEPREȘEDINT                                                                 SECRETAR GENERAL

    Virgil Gheorghe BALAN                                                             Larisa Marina CRISTEA