STATUTUL

Asociaţiei DESENĂM VIITORUL TĂU

Subsemnaţii:

1) BALAN VIŞINEL COSTEL;

2) BALAN VIRGIL GHEORGHE;

3) CRISTEA LARISA-MARINA;

4) CUJBĂ ANCA-MARIA;

În calitate de membrii, înţelegem să adoptăm prezentul statut al Asociaţiei DESENĂM VIITORUL TĂU, după cum urmează:

CAPITOLUL 1 – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Denumirea Asociaţiei este Asociația DESENĂM VIITORUL TĂU, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 123102, eliberată de către Ministerul Justiţiei – Direcţia pentru Relaţii cu Publicul şi Evidenţa ONG-urilor în data de 22.03.2013.

Art.2

(1) Sediul Asociaţiei este situat în Snagov, Str. Șoseaua Snagov 135, Bd. D4, Sc. 1, Ap. 2, Jud. Ilfov.

(2) Acest sediu poate fi mutat în orice alt loc din România în baza hotărârii Consiliului Director.

(3) Asociaţia poate deschide filiale în România, pe baza hotărârii Adunării Generale, cu respectarea legislaţiei în vigoare în România.

Art.3 Asociaţia se constituie pe perioadă nelimitată şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi în străinătate.

Art.4 Asociaţia este persoană juridică de drept privat român, fără scop patrimonial. Activitatea și-o desfășoară în conformitate cu prezentul Statut, Act Constitutiv,  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Asociaţiei, precum și în baza O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată ulterior.

Art.5

(1) Asociaţia se bazează pe principiile constituţionale ale pluralismului şi libertăţii de asociere.

(2) Asociaţia este o organizaţie democratică şi independentă faţă de orice autoritate publică locală sau centrală, partid politic, sindicat, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii, culte religioase, instituţii de învăţământ, precum şi faţă de orice alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, române sau străine. Asociația îşi rezervă dreptul de a întreţine cu acestea relaţii de colaborare, precum şi dreptul de a-și exprima public punctul de vedere al membrilor săi faţă de orice chestiune de interes public.

Art.6

(1) Asociaţia are cont bancar, ştampilă şi însemne proprii.

(2) Emblema Asociaţiei va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Director.

CAPITOLUL 2 – MEMBRII ASOCIAŢIEI

Art.7

(1) Poate deveni membru al Asociaţiei orice persoană, indiferent de sex, naţionalitate, apartenenţă politică  sau  credinţă  religioasă, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) nu a suferit condamnări penale definitive;

b) nu este membru al altor organizaţii – persoane juridice de drept public sau privat – ale căror scopuri şi activităţi vin în contradicţie cu scopurile Asociaţiei.

(2) Calitatea de membru al Asociaţiei se dobândește în următoarele condiții:

                      a) se depun la Secretariatul Asociației, în format fizic sau electronic următoarele documente:

                                                 – copie după act de identitate;

                                                 – scrisoare de intenție;

                                                 – Curriculum Vitae;

                                                 – Adeziunea.

b) dosarul depus va fi soluționat în maxim 5 zile de la data înregistrării, urmând ca solicitantul să primească în maxim 10 zile calendaristice un răspuns în acest sens.

(3) Toţi membrii Asociaţiei sunt egali în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile lor faţă de Asociaţie.

Art.8

(1) Calitatea de membru se dobândește în urma respectării art. 7, alin. (2), după aprobarea Consiliului Director;

(2) Până la aprobarea cererii de către Consiliul Director membrii pot participa la ședințele de lucru în calitate de observatori.

Art.9 Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele situaţii:

(1)  prin renunţarea în scris la calitatea de membru;

(2) prin excluderea din Asociaţie de către Consiliul Director, ca sancţiune pentru: încălcări grave şi/sau repetate ale prevederilor Actului Constitutiv, Statutului şi/sau Regulamentului de Organizare și Funcționare a Asociaţiei; acţiuni şi/sau conduite repetate ce contravin scopurilor Asociaţiei; neparticiparea în mod nejustificat la trei şedinţe consecutive ale Adunării Generale Ordinare; neparticiparea în mod nejustificat la trei şedinţe ale Adunării Generale; alte fapte grave aflate în contradicţie cu activitatea Asociaţiei şi care vor fi calificate ca atare de către Consiliul Director;

(3) prin deces.

Art.10 Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi:

(1) să ia parte la Adunarea Generală și la ședințele de lucru, respectiv  să îşi exprime opinia și votul în cadrul acestora;

(2) să candideze și să fie ales în organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei în baza SEAM-ului (Sistemul de Evaluare a Activității Membrilor);

(3) să fie informat și să participe la toate formele de activitate ale Asociaţiei;

(4) să prezinte oricărui organ de conducere, administrare şi control al Asociaţiei propuneri, sugestii şi sesizări în legătură cu orice probleme care interesează activitatea Asociaţiei şi să primească răspunsuri de la acesta într-un termen de maxim 15 zile lucrătoare;

(5) să îşi exprime liber opiniile şi să critice activitatea oricărui organ de conducere, administrare şi control din cadrul Asociaţiei, cu privire la orice problemă ce afectează activitatea și imaginea Asociaţiei, fără a aduce atingere la integritatea persoanei;

(6) să îşi precizeze personal  poziţia în cazul  în  care organele Asociaţiei iau  în discuţie problemele care îi privesc;

(7) să fie informaţi la cerere cu privire la situaţia financiară a Asociaţiei;

(8) să aibă acces la baza  materială  şi la  alte disponibilităţi ale Asociaţiei, în condiţiile stabilite de Consiliul Director;

(9) să adere la un departament din cadrul Asociației.

Art.11 Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

(1) să respecte Statutul Asociaţiei, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Asociaţiei, precum şi hotărârile legale şi statutare ale Consiliului Director şi ale Adunării Generale;

(2) să plătească cotizaţia, precum şi orice alte contribuţii stabilite de Consiliul Director;

(3) să participe la activităţile desfăşurate de Asociaţie;

(4) să răspundă solicitărilor Coordonatorului de Membrii cu privire la participarea și implicarea sa în cadrul  tuturor activitățile specifice asociației.

Art.12

(1) Membrii Asociaţiei sunt fondatori, activi, onorifici şi voluntari.

(2) Sunt membrii fondatori persoanele care au pus bazele asociației;

(3) Sunt membri activi persoanele prevăzute la art.7 și art. 10, cu cotizaţia plătită la zi.

(4) Pierderea calităţii de membru activ se hotărăşte de Consiliul Director în condițiile următoare:

          (a) în situația în care un membru nu participă la activitățile asociației pe o perioada de maxim 3 luni consecutiv, acesta își exprimă în scris opțiunea de a colabora sau nu cu asociația, de a opta la calitatea de membru voluntar, în urma notificării primite.

          (b) prin neplata cotizației pe o perioadă mai mare de 3 luni, cu posibilitatea prelungirii perioadei dacă situația o impune. Persoana care din varii motive nu poate achita cotizația, înaintează secretariatului asociației o cerere de derogare privind incapacitatea de plată – argumentată.

(5) Calitatea de membru voluntar este una opțională și de dobândește în baza unui contract de voluntariat, pentru o anumită activitate, pe o perioada determinată.

(6) Calitatea de membru voluntar dispare odată cu încetarea contractului de voluntariat.

(7) La propunerea Consiliului Director, Adunarea Generală, în prezenţa majorităţii membrilor săi, poate decide, cu majoritate de voturi simplă, acordarea calităţii de membru onorific/ambasador persoanelor care au adus servicii deosebite Asociaţiei sau au sprijinit-o din punct de vedere material și financiar.

(8) Membrii onorifici nu sunt membri ai Adunării Generale, dar pot participa la orice şedinţă a acesteia, cu drept de vot consultativ.

(9) Membrii fondatori, precum şi membrii care au deţinut calitatea de Preşedinte al Consiliului Director sunt membri ai Adunării Generale, având dreptul de a participa, cu drept de vot deliberativ, la orice şedinţă a acesteia.

Art. 13

Membrii fondatori care nu dețin o funcție de coordonare, membrii onorifici, voluntarii, precum şi membrii care au deţinut calitatea de Preşedinte al Consiliului Director sunt scutiţi de plata cotizaţiei.

CAPITOLUL 3 – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

Art.14 Scopul Asociaţiei îl constituie „Identificarea, susținerea și promovarea drepturilor copiilor, tinerilor, precum și sprijinirea a altor categorii de persoane vulnerabile social, economic, etnic, cultural, religios și politic sau pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen, care necesită sprijin, suport și îndrumare, în baza principiului demnității umane, a toleranței și a compasiunii”.

Art.15 Totodată, Asociaţia îşi propune:

(1) Înființarea Centrului de Tineret dedicat formării, dezvoltării personale și profesionale a persoanelor vulnerabile social, economic, etnic, cultural, religios și politic sau pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen și nu numai;

(2) Organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice şi concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri, înfiinţării de ateliere, cluburi, case de tip familial și cantine sociale;

(3) Organizarea de  reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă cu participare internă şi internaţională;

(4) Organizarea unor acţiuni  caritabile pentru centrele de copii, pentru familiile nevoiașe, pentru azilele de bătrâni și nu numai;

(5) Informarea, îndrumarea şi sprijinirea persoanelor vulnerabile social, economic, etnic, cultural, religios și politic sau pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen pentru a se orienta și integra socio-profesional prin activităţi non-formale, informale, educative şi cultural-artistice;

(6) Încheierea de parteneriate cu legislativul, executivul, administraţia centrală și locală și nu numai, pentru a veni în sprijinul grupului tință;

(7) Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate;

(8) Implementarea şi dezvoltarea de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe în domeniul de activitate şi în strânsă corelare cu scopul propus;

(9) Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor defavorizate;

(10) Promovarea, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor copilului, tânărului și ale persoanelor vulnerabile social, economic, etnic, cultural, religios și politic sau pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen;

(11) Implicare în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc sistemul protecției sociale în România – prin înaintare de memorii, proiecte de lege, colaborare cu O.N.G. -uri cu domeniu de activitate asemănător;

(12) Colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;

(13) Colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii;

(14) Desfăşurarea de activităţi editoriale prin intermediul editării de cărţi, lucrări ştiinţifice, broşuri şi alte materiale de popularizare;

(15) Realizarea de cursuri de formare profesională pentru tineri și nu numai;

(16) Organizarea   de   activităţi   sportive   şi   turistice   şi   facilitarea   participării membrilor Asociaţiei la acestea;

(17) Obţinerea de fonduri prin: participarea in programe de finanţare interne sau externe, sponsorizări, donaţii, cotizaţii și altele;

(18) Promovarea cetațeniei active în cadrul grupului țintă;

(19) Oferirea de servicii de consiliere și orientare vocațională persoanelor vulnerabile social, economic, etnic, cultural, religios și politic sau pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen și nu numai;

(20) Demararea de acțiunii de cercetare științifică cu privire la problematica persoanelor vulnerabile social, economic, etnic, cultural, religios și politic sau pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen în scopul implementarii de programe și politici destinate grupului tintă.

Art.16 Mijloacele de realizare a obiectivelor Asociaţiei sunt:

     Pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor asociației membrii vor pune spre dezbatere problemele persoanelor vulnerabile social, economic, etnic, cultural, religios și politic sau pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen și modalitățile prin care acestea pot fi rezolvate.

CAPITOLUL 4 PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI

Art. 17 Asociația Desenăm Viitorul Tău are cont deschis la BANCA ING:

(1) Patrimoniu iniţial al Asociaţiei a fost format din capital în sumă de 750 (şaptesutecinzeci) RON lei, vărsat integral la Raiffeisen Bank România, apoi transferat la ING BANK România.

(2) Patrimoniu este  adus în cadrul Asociaţiei de către membrii fondatori prin acord liber exprimat şi fără drept de restituire.

(3) În cazul dizolvării Asociaţiei, patrimoniul va fi distribuit sub formă de donaţie, în conformitate cu normele legale în vigoare, altor persoane juridice cu scopuri şi activităţi similare.

CAPITOLUL 5 – VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art.18

(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se completează cu venituri provenite din: contribuţiile membrilor, cotizaţiile şi taxele de înscriere, sponsorizări, donaţii şi alte acte cu titlu gratuit, dividende, prestarea de servicii cu plată, surse ale bugetului de stat sau local, granturi obţinute din finanţări interne sau externe, subvenţii, precum şi alte contribuţii în bani sau/şi în natură, de la persoane fizice şi/sau juridice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Asociaţia poate desfăşura activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul ei principal.

(3) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociaţiei.

Art.19 Resursele financiare ale Asociaţiei vor fi utilizate pentru:

(1) Acordarea de premii tinerilor care au obţinut rezultate bune şi foarte bune în cadrul activităţilor ştiinţifice, culturale, sportive, socio-profesionale, etc. iniţiate şi/sau organizate de Asociaţie;

(2) Ajutorarea persoanelor vulnerabile social, economic, etnic, cultural, religios și politic sau pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen și a membrilor Asociaţiei confruntaţi cu dificultăţi materiale și fianciare;

(3) Organizarea şi finanţarea acţiunilor ştiinţifice, culturale, turistice, sportive, etc., care au legătură cu scopul și obiectivele Asociaţiei;

(4) Donaţii;

(5) Finanţarea activităţilor editoriale şi propagandistice ce au legătură cu scopul și obiectivele Asociaţiei;

(6) Cumpărarea şi întreţinerea mobilierului, a rechizitelor, tipizatelor, imprimantelor, computerelor, telefoanelor, precum şi a oricăror altor echipamente aflate  în proprietatea sau folosinţa Asociaţiei;

(7) Chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare, etc.;

(8) Acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea sediului Asociaţiei (energie electrică, termică, gaze naturale, apa, salubritate etc.)

(9) Plata drepturilor băneşti ale angajaţilor Asociaţiei;

(10) Acoperirea oricăror altor cheltuieli legate de funcţionarea Asociaţiei şi care au legătura cu scopul și obiectivele Asociaţiei.

Art.20 Cheltuielile se efectuează potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de către Consiliul Director.

Art.21 Valoarea taxei de înscriere în Asociaţie şi a cotizaţiei se stabilesc de către   Consiliul Director.

Art.22

(1) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, pe numele Asociaţiei şi va fi folosit pentru realizarea scopurilor acesteia.

(2) Bunurile  mobile  şi imobile aparţinând Asociaţiei  pot fi folosite  numai  pentru realizarea obiectivelor Asociaţiei şi nu pot fi împărţite între asociaţi.

Art.23  Exerciţiul economico-financiar începe de la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

CAPITOLUL 6 ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Secţiunea 1 – Adunarea Generală

Art.24

(1) Organele de conducere ale Asociaţiei sunt Consiliul Director și Adunarea  Generală.

(2) Din Adunarea Generală fac parte membrii activi, membrii fondatori, precum şi persoanele care au deţinut calitatea de Preşedinte al Consiliului Director.

(3) Fiecare membru al Adunării Generale are dreptul la un vot deliberativ.

(4) La şedinţele Adunării Generale pot participa, cu drept de vot consultativ, şi membrii onorifici.

(5) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot, în caz contrar răspunzând pentru daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art.25 Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

(1) Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

(2) Dezbate și propune spre aprobare Consiliului Director bugetul de venituri şi bilanţul contabil;

(3) Alege şi revocă membrii Consiliului Director;

(4) Alege şi revocă cenzorul/membrii comisiei de cenzori, după caz, şi le stabileşte atribuţiile;

(5) Hotărăşte cu privire la înfiinţarea de filiale;

(6) La propunerea Consiliului Director sau la propunerea a cel puţin o treime din membrii Adunării Generale, hotărăşte cu privire la modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;

(7)  Hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei;

(8) Dezbate şi aprobă raportul de activitate întocmit de Consiliul Director şi prezentat de Preşedintele Consiliului Director;

(9) Dezbate şi aprobă rapoartele întocmite de cenzor/comisia de cenzori.

exercită orice alte competenţe prevăzute de legislaţia aplicabilă, Actul Constitutiv, Statut și Regulamentul de Orgaizare și Funcționare a Asociației Desenăm Viitorul Tău.

Art.26

(1) Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare şi extraordinare.

(2) Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare de trei ori pe an, iar în şedinţe extraordinare – ori de câte ori este necesar.

(3) Perioada dintre trei şedinţe ordinare nu poate fi mai mare de 4 luni si mai mica de 3 luni.

Art.27

(1) Adunarea Generală Ordinară se convoacă de către Consiliul Director printr-un convocator scris, ce va cuprinde data şi locul desfăşurării Adunării Generale, ordinea de zi, data afişării, semnăturile membrilor Consiliului Director şi ştampila Asociaţiei.

(2) Convocatorul va fi afişat, în locuri vizibile, la sediul Asociaţiei, cu cel puţin 21 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare.

(3) Convocatorul va fi expediat fiecărui membru al Asociaţiei prin e-mail, prin fax, sau prin orice alt mijloc de comunicare care dovedeşte faptul trimiterii, cu cel puţin 21 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea şedinţei Adunării Generale Ordinare.

(4) Cu ocazia desfăşurării unei Adunări Generale se va putea stabili cu majoritate de voturi data următoarei Adunări Generale Ordinare, situaţie în care convocatorul menţionat la alin.1 va fi expediat numai membrilor absenţi de la şedinţă.

Art.28

(1) În situaţii urgente şi/sau excepţionale (care vor fi calificate ca atare de către Adunarea Generală), Consiliul Director va putea convoca Adunarea Generală Extraordinară.

(2) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocata şi la cererea scrisă a cel puţin o treime din numărul membrilor Adunării Generale.

(3) Cererea prevăzuta la alin.(2) va fi adresată Preşedintelui Asociaţiei. Acesta o va aduce de îndată la cunoştinţă Consiliului Director, care, după ce va verifica dacă cererea îndeplineşte condiţiile privind numărul semnatarilor specificate la alin. (2), va convoca Adunarea Generală Extraordinară.

(4) Convocatorul privind Adunarea Generală Extraordinară va fi afişat în locurile menţionate la art. 27 alin.(2), cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea şedinţei. În acest caz el va conţine, pe lângă menţiunile arătate la  art. 27 alin.(1) şi referiri cu privire la situaţia de fapt care a determinat convocarea Adunării Generale Extraordinare.

(5) Convocatorul privind Adunarea Generală Extraordinară va fi expediat fiecărui membru al Asociaţiei prin e-mail, prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare care dovedeşte faptul trimiterii, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfăşurarea şedinţei Adunării Generale Extraordinare.

Art.29

(1) Materialele supuse dezbaterii în cadrul Adunării Generale vor fi puse la dispoziţia membrilor Asociaţiei la cererea scrisă a acestora, în termen de maxim trei zile de la data înregistrării cererii la Secretariatul Asociaţiei.

(2) Fiecare participant la Adunarea Generală poate cere completarea ordinii de zi, chiar în ziua desfăşurării şedinţei Adunării Generale, dar înainte de începerea dezbaterilor. Cererea va fi supusă votului Adunării Generale.

Art.30

(1) Adunarea Generală adoptă hotărâri valabile în prezenţa a jumătate plus unu din membrii săi, cu excepţia situaţiilor în care Actul Constitutiv, Statutul sau legea prevăd un alt cvorum de şedinţă.

(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul de şedinţă necesar pentru adoptarea în mod valabil a unei hotărâri, Adunarea Generală se va întruni din nou în termen de 14 zile calendaristice calculate începând cu data desfăşurării şedinţei la care nu s-a întrunit acest cvorum. În această situaţie, Consiliul Director este obligat să afişeze un nou convocator în locurile menţionate la art. 27 alin.(2), cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea noii şedinţe a Adunării Generale.

(3) Convocatorul va fi expediat numai acelor membri care nu au fost prezenţi la şedinţa Adunării Generale la care nu s-a îndeplinit cvorumul. Între data expedierii convocatorului şi data fixată pentru desfăşurarea noii şedinţe a Adunării Generale trebuie să existe un interval de cel puţin 10 zile calendaristice.

(4) Adunarea Generală convocată potrivit prevederilor alin.2-3 poate lua hotărâri cu majoritate de voturi, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.

Art.31

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis, dacă Actul Constitutiv, Statutul, Regulamentul Asociaţiei sau legea nu prevăd altfel.

(2) Hotărârile privind persoanele se iau întotdeauna prin vot secret.

(3) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi, dacă Actul Constitutiv, Statutul, Regulamentul Asociaţiei sau legea nu prevăd o altă majoritate.

Art.32

(1) Hotărârea de dizolvare a Asociaţiei, precum şi hotărârile privind scopurile Asociaţiei se iau in prezenţa a două treimi din numărul membrilor Adunării Generale, cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor celor prezenţi.

(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul de şedinţă prevăzut la alin.1, Adunarea Generală se reconvoacă  potrivit prevederilor art. 30 alin. 2-3, situaţie în care va hotărâ în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor Adunării Generale, cu o majoritate de două treimi din numărul voturilor celor prezenţi.

(3) Dacă nici după convocarea prevăzută la alineatul precedent  nu se va realiza cvorumul de şedinţă, Adunarea Generală se reconvoacă a doua oară, potrivit prevederilor art. 30 alin.2-3, situaţie în care va hotărî cu majoritate de voturi, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.

Art.33 Adunarea Generală este condusă de Preşedintele Asociaţiei sau, în lipsa acestuia, de Vicepreşedinte, sau de o persoană desemnată în scris de Preşedintele Asociaţiei.

Art.34

(1) Cu ocazia fiecărei Adunări Generale, Secretarul Consiliului Director sau o altă persoană desemnată prin votul Adunării Generale va întocmi un proces-verbal cu privire la modul de desfăşurare a şedinţei, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile care s-au luat.

(2)  Membrii care au absentat de la şedinţele Adunării Generale iau cunoştinţă de dezbateri la cerere, din procesul-verbal aflat la Secretariatul Asociaţiei. Cererea va fi formulată în scris, solicitantului permiţându-i-se accesul la procesul-verbal în termen de cel mult 48 h de la data înregistrării cererii.

Art.35 Hotărârile luate de Adunarea Generală și Consiliul Director, în limitele legii, ale Actului Constitutiv şi ale dispoziţiilor cuprinse în Statut sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art.36

(1) Consiliul Director va putea elabora un Regulament de Organizare și Funcționare a Asociației, un regulament privind procedura de desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale, precum şi procedura de alegere a membrilor Consiliului Director şi a cenzorului/ membrilor comisiei de cenzori, după caz.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. 1 va fi supus spre dezbatere şi aprobare Adunării Generale.

Secţiunea a 2-a Consiliul Director

Art.37

(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Membrii Consiliului Director se aleg de către Adunarea Generală dintre membrii acesteia. În limita a cel mult o pătrime din numărul membrilor săi, Consiliul Director poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei.

(3) Consiliul Director va avea întotdeauna un număr impar de membri.

Art.38

(1) Consiliul Director este alcătuit din Preşedinte, Vicepreşedinte, Coordonator Voluntar, Secretar General și Managerii de Departament.

(2) Preşedintele Consiliului Director este Preşedintele Asociaţiei. El conduce Asociaţia,  o reprezintă în raporturile cu terţii şi încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în limitele conferite de lege, Actul Constitutiv, Statut și Regulamentul de Organizare și Funcționare a Asociației.

(3) Membrii Consiliului Director sunt:

            1) BALAN VIŞINEL COSTELPREŞEDINTE;

            2) BALAN VIRGIL GHEORGHEVICEPREŞEDINTE;

            3) CRISTEA LARISA-MARINASECRETAR GENERAL;

(4) Coordonatorul de Voluntari și Managerii de Departament vor fi aleși printr-un concurs realizat de cei trei membrii ai Consiliului Director cu drept de vot (Președinte, Vicepreședinte, Secretar General).

(5) În consiliul Director au drept de veto PREȘEDINTELE, VICEPREȘEDINTELE și SECRETARUL GENERAL.

(6) În Consiliul Director au drept de veto consultativ Coordonatorul de Voluntari și Managerii de Departament, neavând obligativitatea participării la vreo ședintă de lucru.

Art.39

(1) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 ani.

(2) Alegerea membrilor Consiliului Director se face de către Adunrea Generală a Asociaţiei.

Art. 40 Consiliul Director are următoarele atribuţii:

(1)  Supune anual dezbaterii şi aprobării Adunării Generale raportul de activitate, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor;

(2)  Supune dezbaterii şi aprobării Adunării Generale propunerile de modificare a Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei, precum şi orice alte propuneri şi măsuri ce trebuie ratificate de aceasta;

(3)  Aprobă, fără încuviinţarea Adunării Generale, efectuarea de cheltuieli pe seama Asociaţiei în limita echivalentului în RON a 5000 EURO şi a căror valoare totală nu trebuie să depăşească echivalentul în RON a 15000 EURO anual;

(4)  Supune aprobării Adunării Generale efectuarea de cheltuieli pe seama Asociaţiei, dacă valoarea acestor cheltuieli depăşeşte echivalentul în RON a  5000 Euro şi/sau dacă se depăşeşte valoarea totală de 15000 EURO menţionată la alin. 3;

(5) Decide cu privire la utilizarea dividendelor obţinute din participările Asociaţiei la societăţi comerciale române sau străine, acceptă donaţii, legate şi alte acte juridice cu titlu gratuit şi aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, cu respectarea prevederilor art.40 alin. 3),4) din Statut;

(6)  Aprobă statul de funcţiuni şi decide cu privire la drepturile băneşti ale angajaţilor       Asociaţiei;

(7)  Administrează bunurile şi veniturile Asociaţiei şi ia toate măsurile pe care le socoteşte utile intereselor acesteia;

(8)  Veghează la stricta aplicare şi respectare a Actului Constitutiv şi Statutului;

(9)  Desfăşoară orice activităţi necesare pentru buna funcţionare a Asociaţiei şi pentru        aducerea la îndeplinire a scopului și obiectivelor acesteia;

(10) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de Actul Constitutiv, de Statut, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Asociației sau stabilite de Adunarea Generală;

(11) Emite decizii ce trebuiesc puse in aplicare de către membrii asociației.

Art. 41

(1)  Consiliul Director se întruneşte cel puţin odată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

(2)  Dacă legea, Actul Constitutiv, Statutul sau Regulamentul de Organizare și Funcționare a Asociaţiei nu prevăd altfel, Consiliul Director lucrează în mod valabil în prezenţa a cel puţin 5/7 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri valabile cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(3) Şedinţele Consiliului Director sunt conduse de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de  Vicepreşedinte sau de o altă persoană desemnată în scris de Preşedinte.

(4) Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale        încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Art.42

(1) Membrii Consiliului Director pot fi revocaţi din funcţie de către Adunarea Generală, la propunerea scrisă a oricărui membru al Asociaţiei, în următoarele situaţii:

a)      dacă absentează nemotivat la trei şedinţe consecutive ale Consiliului Director, sau la cinci şedinţe ale Consiliului Director în timpul unui mandat;

b)      dacă activitatea lor este necorespunzătoare sau contrară scopurilor Asociaţiei;

c)      dacă se fac vinovaţi de încălcarea gravă a legii, Actului Constitutiv, a Statutului sau Regulamentului Asociaţiei;

d)     în orice altă situaţie în care conduita lor este contrară scopurilor şi intereselor Asociaţiei.

(2) Postul rămas vacant se va ocupa de îndată, după convocarea Adunării Generale.

Art.43

(1) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

(2) Regulamentul de funcţionare al Consiliului Director va putea fi adoptat numai în prezenţa a două treimi din numărul membrilor Consiliului, cu majoritate de voturi.

Secţiunea a 3-a Controlul financiar

Art.44 Controlul iniţial al activităţilor financiare ale Asociaţiei este efectuat de un cenzor contabil autorizat, respectiv: TĂNASE ANTONEL domiciliat în Bucureşti, contabil autorizat.

Art.45  Dacă numărul membrilor Asociaţiei este mai mare de 15, desemnarea unui cenzor este obligatorie. În situaţia în care Asociaţia va avea mai mult de 100 de membri, Adunarea Generală este obligată să aleagă o comisie de cenzori.

Art.46

(1) În realizarea competenţei sale cenzorul/comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

a)      verifică trimestrial modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;

b)      poate efectua controale inopinate ale gestiunii Asociaţiei;

c)      întocmeşte rapoarte şi le prezintă anual spre aprobare Adunării Generale;

d)     poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

e)      participă la şedinţele Adunării Generale;

f)       îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală, Actul Constitutiv, Statut sau Regulamentul Asociaţiei.

(2) În situaţia în care controlul financiar se exercită de o comisie de cenzori, regulile generale de organizare şi funcţionare ale acesteia se vor stabili de Adunarea Generală.

CAPITOLUL 7: DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art.47 Asociaţia se dizolvă: de drept, prin hotărâre judecătorească şi prin hotărâre a Adunării Generale.

Art.48

(1) Asociaţia se dizolvă de drept în următoarele situaţii:

a)      imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b)      reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege (3 membri), dacă acesta nu a fost înlocuit timp de 3 luni;

c)      în orice alte situaţii prevăzute de legea aplicabilă;

(2) Constatarea dizolvării se realizează la cererea oricărei persoane interesate, prin hotărâre judecătorească.

Art. 49 Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, pronunţată de instanţa competentă, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele situaţii:

(1) dacă scopurile sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

(2) când realizarea scopurilor este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

(3) când Asociaţia urmăreşte alte scopuri decât cele pentru care s-a constituit;

(4) dacă a devenit insolvabilă;

(5) în orice altă situaţie prevăzută de legea aplicabilă.

Art. 50

(1) Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărâre a Adunării Generale, cu respectarea prevederilor art. 32 din Statut.

(2) În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la instanţa competentă, pentru a fi înscrisă în Registrul special al instanţei.

Art.51 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei şi transferul patrimoniului acesteia vor fi efectuate în condiţiile şi potrivit procedurii prevăzute de O.G. 26/2000, modificată şi completată, precum şi cu respectarea oricăror altor dispoziţii legale aplicabile.

Art.52 În cazul dizolvării Asociaţiei, patrimoniul va fi distribuit sub formă de donaţie, în conformitate cu normele legale în vigoare, altor persoane juridice cu scopuri şi activităţi similare.

CAPITOLUL 8 PREVEDERI FINALE

Art.53

(1) Asocierea cu alte asociaţii sau afilierea la federaţii române sau străine sunt hotărâte de Adunarea Generală.

(2) Adunarea Generală poate delega în mod expres aceasta atribuţie Consiliului Director.

Art.54 Litigiile apărute între Asociaţie şi membrii săi sau între Asociaţie şi alte persoane fizice sau juridice vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă acest lucru nu este posibil, litigiile vor fi supuse spre soluţionare instanţelor competente potrivit legislaţiei în vigoare.

Art.55

(1) Prevederile prezentului Statut se completează cu Actul Constitutiv al Asociaţiei, cu Regulamentul Asociaţiei, cu O.G. 26/2000, modificată şi completată, precum şi cu orice alte dispoziţii legale în vigoare.

(2) Modificarea sau completarea prezentului  Statut se vor face în formă scrisa, prin hotărâre a Adunării Generale, cu îndeplinirea tuturor condiţiilor de fond şi de formă impuse de Actul Constitutiv, Statut, Regulamentul Asociaţiei şi de legislaţia aplicabilă.

 

MEMBRII FONDATORI

Balan Vişinel Costel                                                  BALAN VIRGIL GHEORGHE

 

  

CUJBĂ ANCA-MARIA                                              CRISTEA LARISA-MARINA